ajax error

This action generated an error, probably on our side, you can reload this page and retry

Error reason : unknown

Yves Rocher
0
NATUREL KOZMETİK TİCARET A.Ş.
DENEYENLER KULÜBÜ ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sk. No: 13/9 River Plaza. K: 8 Şişli/İstanbul” adresinde yer alan Naturel Kozmetik Ticaret A.Ş. (“Yves Rocher” veya “Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
İnternet sitemizde (“https://www.yvesrocher.com.tr/deneyenler-kulubu”) Deneyenler Kulübü adındaki ayrıcalıklı ürün deneme grubuna kaydolmanız neticesinde temin edilen kimlik, iletişim, mesleki deneyim, müşteri deneyim ve müşteri işlem, kişisel tercih (cilt, saç, parfüm, makyaj, vücut bakımı) bilgileriniz, deneyenler kulübü projesi katılımcılarının belirlenmesi, proje kapsamında size ve tercihlerinize uygun ürünlerin sizlere gönderilebilmesi, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizden faydalanabilmeniz ve bu alanda gerçekleştirilecek iş geliştirme projelerinin takibi ile analizi amaçlarıyla işlenmektedir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı
Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Şirketimiz, topladığı kişisel verileri deneyenler kulübü faaliyetlerini yürütebilmek için iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması halinde yurt içindeki/yurt dışındaki hizmet alınan taraflarla, ürünlerin adresinize gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu lojistik firmalarıyla talep halinde kamu otoriteleriyle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
İnternet sitesi üyeliği için toplanan kişiler veriler ilgili kişinin internet sitesi üzerinden Deneyenler Kulübü üyelik formunu doldurması ile toplanmaktadır. Bu kişisel veriler 6698 sayılı Kanun uyarınca, ilgili kişinin internet sitesi üyeliği sırasında verdiğiniz izin ile açık rıza hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafımıza iletebilirsiniz. Bilgi ve başvuru taleplerinizi aşağıda belirtilen bağlantıda yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sk. No: 13/9 River Plaza. K: 8 Şişli/İstanbul” adresine gönderme yöntemiyle veya “musteri.hizmetleri@yrnet.com " adresine iletme yöntemiyle de bizlere yönlendirebilirsiniz.

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
Ürün favorilerinize eklendi.Tüm Favorilerim