ajax error

This action generated an error, probably on our side, you can reload this page and retry

Error reason : unknown

Yves Rocher
0
NATUREL KOZMETİK TİCARET A.Ş.
MÜŞTERİ MEMNUNİYET YÖNETİMİ AYDINLATMA METNİ


İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sk. No: 13/9 River Plaza. K: 8 Şişli/İstanbul” adresinde yer alan Naturel Kozmetik Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; sosyal medya, Whatsapp, Şikayetvar.com, e-posta, müşteri iletişim merkezi ve benzeri kanallarla iletmiş olduğunuz şikayetlerinize veya bildirimlerinize ilişkin sürecin yürütülmesi ve akabinde memnuniyetinizin değerlendirilmesi, mağazalardan veya online mecralardan alışveriş müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin (örneğin memnuniyet anketlerinin doldurulması) yürütülmesi, anket sonucunda Şirket’e düşük puan verilmesi halinde iletişime geçilerek memnun olmayan müşterilerin sorunlarının giderilmesi, Whatsapp kanalıyla sorunlarını veya şikayetlerini dile getiren müşterilerinin yine aynı kanal vasıtasıyla sorunların giderilmesi ve şikayetlerinin yanıtlanması, alerji vs. durumlara ilişkin sağlık verilerinizi paylaşmanız halinde buna ilişkin şikayet ve taleplerin değerlendirilmesi ve çözümlenmesi, Whatsapp üzerinden konum verilerinizi paylaşmanız halinde talebiniz doğrultusunda konumunuza en yakın mağaza lokasyonu hakkında tarafınıza bilgi verilmesi, satış ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla işlenmektedir.

2.İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı
Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak talep edilmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlara ve amaçla bağlantılı olarak iş ortaklarımıza veya tedarikçilerimize (örneğin; müşteri memnuniyet denetimi sağlayan veya müşteri iletişim merkezi hizmeti sağlayan şirketlere) Şirketimizin faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı program ortağı kurumlara, kuruluşlara, aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz sosyal medya, Şikayetvar.com, e-posta, müşteri iletişim merkezi ve benzeri kanallarla veya doldurulmakta olduğunuz elektronik formlar veya tarafınıza yöneltilen soruların sözlü olarak cevaplandırılması veya Whatsapp aracılığıyla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler vasıtasıyla kısmen otomatik olan veya tamamen otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Kanun’un m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılmak suretiyle, sağlık verilerinizin işlenmesi ile kullanılan iletişim kanalı kapsamında yurt dışına aktarımın söz konusu olduğu durumlarda ise rızanız doğrultusunda işlenmektedir.

4.Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre tarafımıza iletebilirsiniz. Bilgi ve başvuru taleplerinizi internet sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu doldurarak “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sk. No: 13/9 River Plaza. K: 8 Şişli/İstanbul” adresine gönderebilir ve bizlere yönlendirebilirsiniz.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
Ürün favorilerinize eklendi.Tüm Favorilerim