ajax error

This action generated an error, probably on our side, you can reload this page and retry

Error reason : unknown

Yves Rocher
0
 
NATUREL KOZMETİK TİC. A.Ş.
SANAL MAKYAJ HİZMETİ AYDINLATMA METNİ


İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu “Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Bahar Sok. No:13/9 River Plaza K:8 Şişli, İstanbul” adresinde yer alan Naturel Kozmetik Ticaret Anonim Şirketi (“Yves Rocher”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz, sanal ortamda Yves Rocher’e ait ürünlerin kullanıldığı, denendiği sanal makyaj uygulamasının yürütülmesi, potansiyel müşterilerin Yves Rocher’e ait ürünler bakımından bilgi ve fikir sahibi olunmasının sağlanması ve ürünlerimizin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz sanal makyaj uygulamasını deneyimlemenizin akabinde Şirketimiz bünyesinde saklanmamaktadır.

2.İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı
Kişisel verileriniz, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize, sanal makyaj uygulaması hizmeti sağlayan firmaya, Şirket’in faaliyetleri ile ilgili yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarabilmektedir. Kişisel verilerinizin aktarım amaçları, işleme amaçları ile paralellik göstermektedir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; kısmen otomatik veya tamamen otomatik olan yöntemlerle elektronik ortamda kameralar vasıtasıyla veya fotoğraf yüklenmesi suretiyle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” (Sanal Makyaj Uygulaması Kullanım Koşulları’nın kabul edilmesi) ve açık rızanızın temin edilmiş olması (özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi) hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bilgi ve başvuru taleplerinizi musteri.hizmetleri@yrnet.com email adresine gönderebilir ve bizlere yönlendirebilirsiniz.

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
Ürün favorilerinize eklendi.Tüm Favorilerim